Transport, ochrona zdrowia oraz kultura. To największe pozycje w przyszłorocznym budżecie województwa pomorskiego. Łącznie w 2021 roku wydamy ponad 1,1 mld zł. Z kolei deficyt budżetu wyniesie ponad 123 mln zł.

 

Radni głosowali nad budżetem województwa oraz Wieloletnią Prognozą Finansową we wtorek 22 grudnia 2020 r. podczas odbywającej się zdalnie XVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody budżetu województwa w 2021 roku wyniosą 998 726 544 zł. W stosunku do roku 2020 będą jednak niższe o ok. 50 mln zł. Z kolei w 2021 roku wydatki wyniosą 1 121 926 544 zł, czyli o ok. 20 mln więcej niż w 2020 r. Zaplanowany deficyt budżetowy ma wynieść 123 200 000 zł.

 

Tradycyjnie największą pozycję w tabeli wydatków zajmuje dział „Transport i Łączność”. Zwiera się w nim dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich czy dotacje dla przewoźników autobusowych. Łącznie w tym dziale wydatkowanych zostanie 434 033 641 zł.

 

Drugi pod względem liczby wydatkowanych środków jest dział związany z ochroną zdrowia, polityką społeczną i rodzinną. Chodzi tu zarówno o wydatki związane z siecią szpitali, ale i finansowanie ośrodka adopcyjnego czy współpracę z organizacjami pozarządowymi i realizacją niektórych projektów społecznych. W tym dziale wydatki wyniosą 226 673 577 zł.

 

Na wydatki z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczonych będzie 139 980 461 zł. W tej kwocie będą między innymi dotacje dla jednostek kultury takich jak teatry, biblioteki czy muzea.

 
Projekt budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok przedstawił skarbnik województwa Henryk Halmann. Dyskusja w sprawie uchwały budżetowej dotyczyła przede wszystkim sytuacji kolei na Pomorzu w związku z poruszaną wcześniej autopoprawką do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W głosowaniu wzięło udział 32 radnych. Głosów za było 19, przeciw 12 i jeden wstrzymujący. Oznacza to, że budżet województwa pomorskiego na rok 2021 został przyjęty.

 

(MP)

comments

Województwo pomorskie