Prymas senior, arcybiskup Henryk Muszyński otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. - Wdzięczni jesteśmy za wieloletnią pracę księdza arcybiskupa na rzecz Pomorza, Polski i Europy - powiedział marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk podczas uroczystości przyznania wyróżnienia.

 

Uroczystość przyznania Honorowego Wyróżnienia odbyła się w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

Laudację wygłosił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - Ksiądz arcybiskup Muszyński należy współcześnie do najważniejszych postaci wywodzących się z Pomorza, których autorytet i wystąpienia oddziaływują na debatę publiczną w Polsce i z którego opiniami liczą się poza granicami kraju - mówił marszałek. - Wdzięczni jesteśmy za wieloletnią pracę księdza arcybiskupa na rzecz Pomorza, Polski i Europy. W swojej służbie publicznej, cechującej się niezwykłą pracowitością i konsekwencją, wielokrotnie podkreśla znaczenie swoich kaszubsko-pomorskich doświadczeń, czemu dał wyraz chociażby w wydanym w 2012 r. w formie książki wywiadzie – rzece pt. „Prymas z Kaszub", a wszystko to w duchu skromności i umiaru. Ksiądz arcybiskup nadal jest szczególnie silnie zaangażowany w działania służące polsko-niemieckiemu pojednaniu, które w duchu chrześcijaństwa buduje się na prawdzie - zaznaczył marszałek.

Arcybiskup Muszyński przyjmując wyróżnienie był bardzo skromny: - Ja po prostu, jako duchowny, pełniłem swoje obowiązki, które zostały mi powierzone - mówił arcybiskup. - Tej obowiązkowości uczyłem się za młodych lat właśnie tutaj, w Kościerzynie. Wszędzie, gdzie przyjeżdżam jestem w domu. Bardzo serdecznie dziękuję, czuję się bardzo zaszczycony. Wiem, że to jest najwyższe wyróżnienie, jakie przyznaje województwo - dodał arcybiskup. 

Tekst i fot. Natalia Kłopotek-Główczewska/pomorskie.eu

 

 

Uzasadnienie uchwały nr 4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku o przyznaniu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu.


Abp Henryk Muszyński urodził się 20 marca 1933 roku w Kościerzynie jako dziecko Państwa Marii i Franciszka Muszyńskich. Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchowym w Pelplinie w latach 1951 – 1957, od 1960 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Rzymie od 1963 roku oraz w Jerozolimie w latach 1967–1968. Uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych w 1973 r. (obronił w Rzymie pracę doktorską z nauk biblijnych na podstawie rozprawy „Fundament, Bild und Metapher in den Handschriften aus Qumran. Studium zur Vorgeschichte des ntl. Begriffs themelios"), doktora habilitowanego w 1979 r., docenta w 1981 r. oraz profesora nadzwyczajnego w 1986 r. Przed uzyskaniem sakry biskupiej był wikariuszem parafii św. Józefa w Gdyni Leszczynkach, prefektem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz diecezjalnym referentem ds. laikatu. Od 1973 r. był adiunktem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, tam też pełnił funkcję prodziekana w latach 1981–1983 oraz dziekana Wydziału Teologicznego w latach 1985–1986. Był też kierownikiem Katedry Starego Testamentu, kuratorem archeologii chrześcijańskiej i kierownikiem Katedry Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu.

Od 1968 roku wykładał w Wyższym Seminarium Duchowym w Pelplinie i pełnił funkcję prefekta studiów. Był jednocześnie wykładowcą Pisma Świętego. Pełnił także funkcję diecezjalnego referenta do spraw laikatu.

W 1985 roku Jan Paweł II mianował Henryka Muszyńskiego biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej. 25 marca 1985 r. sakrę biskupią otrzymał w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Pelplinie. Jako sufragan został mianowany proboszczem w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Gdyni i wikariuszem biskupim dla Wybrzeża Gdyńskiego. Będąc biskupem pomocniczym przeprowadził wizytacje pasterskie, przewodniczył uroczystościom parafialnym oraz nadal pracował naukowo i dydaktycznie w Seminarium w Pelplinie oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przygotowywał w 1987 r. wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdyni i spotkanie z ludźmi morza.

Dnia 23 grudnia 1987 roku został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej. Pomimo licznych obowiązków związanych z codzienną posługą biskupią prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Dnia 23 marca 1992 roku w ramach reorganizacji administracji Kościoła w Polsce Ojciec Święty mianował Henryka Muszyńskiego Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim.

Działalność Arcybiskupa Gnieźnieńskiego była bardzo rozległa. Nie ograniczał jej tylko do Kościoła diecezjalnego. Abp Muszyński był przez lata członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski i pełnił funkcję w Podkomisji Biblijnej Episkopatu Polski.

Od 1989 do 1994 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. Czterokrotnie był delegatem Episkopatu Polski na Światowy Synod  Biskupów (lata 1990, 1994, 2001 i 2005). Ponadto, przez trzy kolejne kadencje
1990 - 1994, 1994 – 2001 oraz 2001 – 2005, był członkiem Rady Stałej Synodu Biskupów.

W marcu 1994 roku na 268. Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski został wybrany Wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (od 1999 roku),  Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej (od 2002 roku) oraz od 1994 do 2005 roku Współprzewodniczącym Zespołu do spraw Kontaktów Episkopatów Polski i Niemiec. We wrześniu 2002 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II członkiem Kongregacji Nauki Wiary, w której pracach uczestniczył do 2010 roku.
W marcu 2010 roku Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik powierzył Księdzu Prymasowi funkcję przewodniczącego Zespołu ds. rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

W czerwcu 1994 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, której członkiem był do 2014 roku. Abp Henryk Muszyński przez wiele lat był inicjatorem, organizatorem i gospodarzem Zjazdów Gnieźnieńskich. Na przestrzeni lat swojej posługi w Gnieźnie Arcybiskup Henryk Muszyński podejmował starania w Stolicy Apostolskiej, aby ze względów historycznych i prawnych tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupów gnieźnieńskich. Ojciec Święty Benedykt XVI podtrzymał wielowiekową tradycję, która łączy prymasostwo z Gnieznem jako kolebką naszego państwa i pierwszą metropolią Kościoła katolickiego w Polsce, gdzie znajdują się relikwie św. Wojciecha pierwszego patrona Polski. Decyzją Papieża od dnia 19 grudnia 2009 roku tytuł Prymasa Polski został na stałe związany z arcybiskupem gnieźnieńskim. Oznacza to, że ks. abp Henryk Muszyński tego dnia stał się 55 Prymasem Polski. Dnia 8 maja 2010 roku ks. abp Muszyński przeszedł
na emeryturę.

Ks. abp Henryk Muszyński był sprawnym organizatorem na funkcji Metropolity Gnieźnieńskiego przyczyniając się do zreformowania wielu instytucji. Z wielkimi zapałem przygotował uroczystości tysiąclecia śmierci św. Wojciecha. Był inicjatorem powstania i zwołania Europejskiego Komitetu Obchodów Tysiąclecia Śmierci Św. Wojciecha.
W roku 2009 był inicjatorem obchodów 1010. rocznicy kanonizacji św. Wojciecha, Biskupa
i Męczennika – głównego Patrona Polski, Archidiecezji i Metropolity Gnieźnieńskiej
oraz Gdańskiej.

Biegła znajomość języków biblijnych i nowożytnych pozwalała mu na bardzo szerokie kontakty międzynarodowe. Wygłasza często referaty na sympozjach krajowych i międzynarodowych. Jest laureatem wielu nagród, medali i wyróżnień: m.in.: nagrody naukowej imienia Leopolda Lucasa – Fakultetu Protestanckiego Uniwersytetu w Tybindze za zasługi w dziedzinie wzajemnego porozumienia polsko – żydowskiego Tybinga 1997); odznaki Zasłużony dla Miasta, Województwa i Regionu (Bydgoszcz 1998); Gnieźnianin Roku 1995; Honorowy Obywatel Włocławka (1992), Kościerzyny (1998), Gniezna (2007), medalu Buber – Rosenzweig – Medaille przyznanego przez Niemiecką Radę Koordynacji Towarzystw Współpracy Chrześcijańsko – Żydowskiej, za budowanie porozumienia między chrześcijanami i Żydami oraz Polakami i Niemcami (Berlin 1990). Odznaczony przez Prezydenta Niemiec Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdką Republiki Federalnej Niemiec (2001). Odznaczony prze Prezydenta Polski Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002). W roku 2003 Wydział Teologiczny Uniwersytety Friedricha Wilhema w Bonn uhonorował go tytułem doctor honoris causa. W 2004 roku został odznaczony Medalem Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta Bydgoszczy. 29 listopada 2004 r. został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – Statuetką Złotego Hipolita i godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. W 2007 otrzymał Złotą Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i jest on laureatem nagrody Pontifici Klubu Integracji Katolickiej
w Warszawie, w uznaniu zasług w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. W 2008 roku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Prezydent RP w 2010 roku odznaczył ks. abp. Muszyńskiego Krzyżem Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej oraz w wielkim dziele budowy europejskiej wspólnoty ducha, za osiągnięcia w pracy naukowej i publicystycznej.
Od 2011 roku ks. abp Muszyński jest Członkiem Honorowym Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku.

Pomimo przejścia w 2010 roku na emeryturę ksiądz arcybiskup Muszyński dużo czasu poświęca na pracę naukową. W jego prywatnym gabinecie rodzą się artykuły, referaty na sympozja krajowe i zagraniczne, teksty homilii i kazań. Henryk Muszyński jest autorem licznych prac naukowych. Liczba publikacji wynosi obecnie 400 pozycji.
W swojej służbie publicznej wielokrotnie podkreśla znaczenie swoich kaszubsko – pomorskich doświadczeń. Nadal jest zaangażowany w działanie służące polsko – niemieckiemu pojednaniu, które w duchu chrześcijaństwa buduje się na prawdzie.
Ksiądz Arcybiskup Muszyński należy do kluczowych postaci wywodzących się z Pomorza i pracujących na różnych polach, także naszego regionu, które wnosiły i wnoszą wielki wkład w rozwój dorobku intelektualnego naszego województwa i kraju.

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii