Wojewoda pomorski, Ryszard Stachurski podpisał decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej dla Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Dzięki tej decyzji wszystkie grunty potrzebne do budowy nowej trasy z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa i jest możliwe rozpoczęcie prac budowlanych. Dokument odebrał przedstawiciel inwestora - Robert Marszałek, dyrektor GDDKiA Oddziału w Gdańsku.

W najbliższych dniach rozpocznie się proces przejmowania nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz oficjalnie zostanie przekazany wykonawcy – firmie Strabag teren budowy. Jak zapowiadał jej przedstawiciel, pierwsze prace przygotowawcze rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Na początek na terenie inwestycji pojawią się geodeci, następnie cały obszar zostanie przeszukany pod kątem ew. niewypałów i niewybuchów. Ponadto zostaną przeprowadzone prace archeologiczne.

Obwodnica Kościerzyny (klasa drogi: GP – główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1 pasowym wyprowadzi ruchu tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Ma to szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym. Trasa o długości 7,6 km ominie miasto od południa. Powstaną także cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii:

- Kościerzyna Zachód (0+740 KM) – połączenie z droga powiatową Kościerzyna-Wdzydze;

- Kościerzyna Południe (2+329 KM) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214;

- Kościerzyna Wschód (5+819 KM)- skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 221;

- Wieżyca (7+293 KM) – skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 20.

Obiekty na węzłach zostały tak zaprojektowane, by umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych także szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane zostaną również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu planuje się we wrześniu 2017 roku.

(źródło: GDDKiA)

comments