W przyszłorocznym budżecie najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie na transport i ochronę zdrowia. Duże środki finansowe otrzyma także kultura oraz oświata. Łącznie w 2020 roku wydamy ponad miliard zł. 

Radni przyjęli budżet 19 grudnia 2019 r. podczas XVI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

Dyskusja i głosowanie

Budżet województwa przedstawił radnym skarbnik województwa pomorskiego Henryk Halmann. – Budżet to naczynia połączone. Jeśli komuś będziemy chcieli dać więcej pieniędzy, to komuś trzeba będzie zabrać – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Budżet na 2020 rok jest budżetem zrównoważonym, który zapewnia spójny rozwój całego regionu. Proszę radnych o jego przyjęcie. Z marszałkiem nie zgodził się Jerzy Barzowski, przewodniczący klubu PiS. – Niestety kilka naszych wniosków nie zostało uwzględnionych. Wobec tego nie możemy poprzeć uchwały – oznajmił. Ostatecznie uchwałę poparło 18 radnych, nikt nie był przeciwko, a radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu.    

 

Pozytywne opinie

Przyszłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Według Izby projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W swojej opinii RIO zaznacza, że: „budżet pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne oraz wydatki na realizację zadań własnych jak zadań zleconych". Pozytywną opinię o projekcie budżetu wyraziła również Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na posiedzeniu 6 grudnia 2019 r.  budżet poparło sześciu radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.  

Na co wydamy pieniądze?

Największa pula środków finansowych przeznaczona będzie na transport. Chodzi tu między innymi o organizację przewozów kolejowych w regionie oraz o dopłaty dla przewoźników autobusowych. W tym dziale zawarte są także remonty i modernizacje dróg wojewódzkich. Łącznie na organizację komunikacji przeznaczone będzie ponad 420 mln zł. Ponad 200 mln zł przeznaczone będzie na służbę zdrowia, jednostki opiekuńcze i na politykę społeczną. Pomorskie muzea, teatry i pozostałe jednostki kulturalne otrzymają ponad 122 mln zł.

 

Michał Piotrowski/UMWP

comments