Dobra wiadomość dla naszego regionu! Po wielu miesiącach negocjacji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego otrzymał od Komisji Europejskiej informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na  lata 2014-2020. Region będzie miał do dyspozycji 8 miliardów złotych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest największym programem finansowym w historii regionu. Co zostanie sfinansowane z funduszy europejskich? Po pierwsze gospodarka. Urząd Marszałkowski skoncentruje się na inwestycjach w projekty innowacyjne i te związane ze specjalizacjami regionu. Na ten cel przeznaczono ponad 314 milionów euro. Po drugie ochrona środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – ponad 335 mln euro. Jednym z kluczowych elementów będzie wsparcie dla edukacji (m.in. przedszkolnej) oraz pomoc dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na takie projekty przeznaczono w sumie 631 milionów euro.
- Regularne spotkania specjalnego zespołu konsultacyjnego ds. RPO 2014-2020 rozpoczęły się już w sierpniu 2013 roku. Równocześnie zaczęliśmy pracę nad dziesiątkami dokumentów niezbędnych do przyjęcia i realizacji Programu. W tej chwili koncentrujemy się na przygotowaniu pierwszych konkursów, które ogłosimy w II kwartale tego roku. To zadanie wymaga prawdziwie tytanicznej pracy i ekwilibrystyki, bo działaliśmy i działamy w oparciu o zmieniające się projekty wytycznych i rozporządzeń – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
   Na czym polegają zmiany w stosunku do poprzedniego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013? Po pierwsze, województwo pomorskie ma 1 miliard euro więcej. W odróżnieniu od poprzedniej perspektywy, wsparcie w ramach nowego Programu będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ten sposób Urząd Marszałkowski zarządza pieniędzmi przeznaczonymi zarówno na infrastrukturę, jak i działania związane z edukacją czy wsparciem dla osób bezrobotnych. To znacznie ułatwi  planowanie powiązanych ze sobą przedsięwzięć.
   Projekt Programu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przesłał do Komisji Europejskiej w kwietniu 2014 roku. Od tego momentu wprowadzono do niego wiele poprawek. Od września do końca grudnia 2014 r. prowadzono bezpośrednie negocjacje w Warszawie i Brukseli.
   Bardzo ważnym elementem nowego Programu jest możliwość koordynacji realizowanych projektów na obszarze kilku gmin lub powiatów. Samorządowcy będą musieli przygotować partnerskie przedsięwzięcia dla Trójmiasta i pozostałych, największych miast województwa.
   Jedną z ważniejszych wprowadzonych zmian w nowym okresie programowania są tzw. ramy wykonania. Oznacza to, że Urząd Marszałkowski będzie musiał zrealizować konkretne cele (np. liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat). Jeżeli zostaną osiągnięte, otrzymamy dodatkowe środki w ramach tzw. rezerwy wykonania.
   Jak podkreśla marszałek Mieczysław Struk, nowy Regionalny Program Operacyjny będzie przełomowy. - Mamy świadomość odpowiedzialności, która na nas ciąży. Oceniając naszą pracę np. w 2024 roku nie będziemy się jedynie zastanawiać, czy mamy wystarczającą ilość dróg, ale nad tym jak fundusze europejskie pozwoliły nam włączyć region w europejską i światową konkurencję w branżach, które dla Pomorza są szczególnie ważne, np. IT – dodaje marszałek Struk.

(mpis)

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość programu: 2 193 896 122 euro
Wsparcie z UE: 1 864 811 698 euro

Na co przeznaczone zostaną pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020?

1.    Gospodarka
Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, skuteczniejsza komercjalizacja prac z zakresu badawczo – rozwojowego. Dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich. Wzmocnienie działalności eksportowej firm i klastrów gospodarczych. Poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.
Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP?
1)    Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki.
2)    Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa ukierunkowana będzie w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i tzw. ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych.
Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel?
314 508 565 euro

2.    Edukacja
Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.
Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP?
1)    Oś Priorytetowa 3. Edukacja skupiać się będzie na jakości i tworzeniu nowych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego.
2)    Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe ukierunkowana będzie na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

186 257 445 euro

3.    Aktywność zawodowa i społeczna
Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia.
Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP?
1)    Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie skupiać się będzie na działaniach prowadzących do podjęcia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego i prywatnego, kształceniu ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach zdrowotnych.
2)    Oś Priorytetowa 6. Integracja ukierunkowana będzie na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii społecznej.
3)    Oś Priorytetowa 7. Zdrowie dotyczyć będzie zasobów ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach systemu zdrowia.

444 751 269 euro

4.    Wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionu
Aktywizacja obszarów wolniej rozwijających się obszarów województwa pomorskiego.
Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP?
Działania w zakresie aktywizacji wolniej rozwijających się obszarów finansowane będą w ramach Osi Priorytetowej 8. Konwersja, która skupiać się będzie na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

159 013 250 euro

5.    System transportowy
Osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego – drogowego i kolejowego – układu transportowego z systemem krajowym i europejskim.
Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP?
Działania dotyczące systemu transportowego finansowane będą w ramach Osi Priorytetowej 9. Mobilność, która skupiać się będzie na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej.

357 213 312 euro

6.    Energia
Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją.
Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP?
Działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, skupiać się będą na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.

214 951 001 euro

7.    Środowisko
Ograniczenie presji na środowisko, poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców, wzrost odporności regionu na zmiany klimatu.
Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP?
Działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko, skupiać się będą na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej.

120 909 938 euro


  

 


comments