Województwo pomorskie dofinansuje projekty związane z opieką nad najmłodszymi. Pieniądze będzie można przeznaczyć na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego, w tym jego remont, zakup mebli i zabawek. Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców odbędzie się we wtorek, 29 maja w godz. 9.30-14.00 w sali herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Celem konkursu jest pomoc rodzicom małych dzieci w podjęciu zatrudnienia oraz zwiększeniu szans utrzymania pracy poprzez tworzenie nowych miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych, doposażenie tego typu placówek, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – opłacanie wynagrodzenia nianiom.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne. W związku z tym, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną, mogą wziąć w nim udział wyłącznie podmioty, które w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do odpowiedniego rejestru, prowadzonego przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Środki unijne będzie można pozyskać na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia, pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych czy budowę placu zabaw. Wsparcie będzie mogło zostać również przeznaczone na bieżące funkcjonowanie nowej placówki, jak np. pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego personelu, opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

Przyjmowanie projektów rozpocznie się 28 maja i potrwa do 20 czerwca 2018 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do listopada 2018 r. Pula środków wynosi ponad 92,5 mln zł. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Konkurs organizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji na stronie internetowej serwisu RPO Województwa Pomorskiego oraz portalu Funduszy Europejskich.

(r)

comments