Sześć projektów związanych z turystyką oraz ochroną przyrody w województwie pomorskim zostanie dofinansowanych z unijnych pieniędzy. Łączny koszt inwestycji to 21 mln zł.
 
W ubiegły piątek (5 stycznia) w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski podpisali umowy na realizację projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Dofinansowanie otrzymają projekty:

♦ „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie" realizowany przez gminę Pruszcz Gdański.

Na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie przeprowadzone zostaną zabiegi ochronne roślin. Powstaną nowe ścieżki i trasy widokowe z oświetleniem. Planowana jest też rekultywacja zbiorników wodnych oraz przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Dzięki temu obszar Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie zyska lepszy status ochrony siedlisk i bioróżnorodności oraz zostanie zabezpieczony kontrolowanym ruchem turystycznym. Całkowita wartości projektu to ponad 1,7 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO.

♦ „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami" realizowany przez Miasto Gdańsk.

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i przyległych do niego terenach powstanie rowerowy szlak rekreacyjny wraz z łącznikami. Celem jest uporządkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie niekontrolowanych wejść na teren parku, co jest jednym z najistotniejszych zagrożeń. Projekt realizowany będzie w obszarze TPK i jego otuliny na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu,  w obszarach leśnych w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych – głównie jako trasy pomocnicze, dojazdowe. Po zakończeniu projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki dostępne dla turystów, sieci szlaków będzie ponad 78 km. Całkowita wartość projektu to ponad 12,7 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO to blisko 5 mln zł.

♦ „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobeliowych na terenie gminy Borzytuchom" realizowany przez gminę Borzytuchom.

Projekt zakłada budowę ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej o łącznej długości prawie 3 km, w rejonie trzech jezior: Moczydło, Krosnowskie i Duże. Dzięki ukierunkowaniu ruchu turystycznego zostaną zabezpieczone zasoby i walory przyrodnicze na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Borzytuchom. Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln zł, z czego 1,2 mln zł to fundusze RPO.

♦ „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty" realizowany przez Nadleśnictwo Kaliska.

Projekt zakłada inwestycje i programy rekonstrukcji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, które zabezpieczą zasoby i walory przyrodnicze na terenie Arboretum i Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, w szczególności na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Kaliska. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Nadleśnictwa Kaliska - jako partnera wiodącego oraz gminy Zblewo. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł, z czego blisko 1,7 mln zł to dofinansowanie RPO.

♦  „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" realizowany przez gminę Brusy.

Ochrona i przywrócenie różnorodności gatunkowej i siedliskowej wraz z rewaloryzacją trzech parków: jednego w gminie Brusy i dwóch w gminie Konarzyny – to główny cel tej inwestycji. Będzie ona realizowana w Wielkich Chełmach (gm. Brusy) i Konarzynkach oraz Kornem (gm. Konarzyny). Realizacja tego projektu wzmocni mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie, ponieważ poprzez ochronę, monitoring i odtworzenie siedlisk chronionych zwierząt zapewni im warunki do życia i rozwoju. W parkach powstaną nowe ścieżki oraz zostaną zamontowane elementy małej architektury, ukierunkuje ruch turystyczny i zabezpieczy siedliska przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Całkowita wartość projektu to ponad 705 tys. zł, z czego blisko 599 tys. zł pochodzi z RPO.

♦ „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" realizowany przez gminę Dębnica Kaszubska.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 5 gmin: Dębnica Kaszubska, Damnica, Kobylnica, Słupsk i Ustka. Celem jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego, przywrócenie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W planach jest usuwanie gatunków inwazyjnych, budowa sztucznych miejsc lęgowych, nasadzenia roślin oraz typowe działania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, z czego 2,2 mln zł to unijne dofinansowanie.

(es,umwp)

comments